Το Ίδρυμα

Άρθρο 2ο του Καταστατικού του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών

Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η υλοποίηση έργου συναφούς με την επωνυμία του. Συγκεκριμένα, η διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων, όπως είναι τα συνέδρια, οι ημερίδες, τα σεμινάρια, οι διαλέξεις και οι ομιλίες καθώς και εκδόσεις με θέματα σχετικά με έρευνες, μελέτες, επιμόρφωση, ενημέρωση και γενικότερα προβληματισμό και εμβάθυνση σε πάσης φύσεως νομικά ζητήματα και θέματα διεθνούς δικαίου, δημοσίου και ιδιωτικού, ως επίσης συγκριτικού δικαίου, ομοιομόρφου δικαίου, διεθνών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις διπλωματικές σχέσεις και σπουδές καθώς και κανόνων εθνικών/εσωτερικών δικαίων, που ρυθμίζουν θέματα περιέχοντα «στοιχείο αλλοδαπότητας». Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιδιώκεται είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα ή, γενικώς, με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή και με απλούς ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα), είτε με την πραγματοποίηση ή υποβοήθηση κάθε πρωτοβουλίας, οθενδήποτε και αν προέρχεται, νόμιμα, που προάγει, διευρύνει ή γενικώς σχετίζεται με τον σκοπό του Ιδρύματος.
 
Περαιτέρω, η ανάπτυξη καταλλήλων σχέσεων και συνεργασιών με ελληνικά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, επιδιώκοντα τον ίδιο σκοπό.
 
Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος μπορούν να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και σε συνεργασία με άλλους φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του σκοπού του Ιδρύματος καθορίζονται και αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
  
Ο σκοπός αυτός του Ιδρύματος,μπορεί να επιδιώκεται, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα ή, γενικώς, με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή και με απλούς ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα),είτε με την πραγματοποίηση ή υποβοήθηση κάθε πρωτοβουλίας,από οπουδήποτε και αν προέρχεται νόμιμα, που προάγει, διευρύνει ή γενικώς σχετίζεται με τον σκοπό του Ιδρύματος.

 

Search